Click on Item to see Details and Ordering Info


Spleen

Specialty Products
 

   

HE-001
Bai Zi Yang Xin Pian

LI-001
Chuan Xiong Cha Tiao Pian

KI-001
Jin Gui Shen Qi Pian

LU-001 
Qing Qi Hua Tan Pian

SP-001
Bu Zhong Yi Qi Pian

LZ-001
Wild Ling Zhi™

HE-002
An Shen Bu Xin Pian

LI-002
Xiao Chai Hu Pian

KI-002
Qi Ju Di Huang Pian

LU-002 
Bai He Gu Jin Pian

SP-002
Shi Quan Da Bu Pian 

GD-001   Green Dragon

HE-003
Tian Wang Bu Xin Pian

LI-003
Xiao Yao Pian

KI-003
Liu Wei Di Huang Pian

LU-003
Ren Chang Pian

SP-003
Huo Xiang Zhen Qi Pian

IQ-001 Imperial Qi

HE-004
Zhi Gan Cao Pian

LI-004
Fu Ke Yang Rong Pian

KI-004
Zhi Bai Di Huang Pian

LU-004
Yang Yin Qing Fei Pian

SP-004
Er Chen Pian

     SM-001      Sun with Moon

HE-005
Qiang Huo Sheng Shi Pian

LI-005
Xiao Huo Luo Pian

KI-005
Jian Bu Pian

LU-005 
Yin Qiao Jie Du Pian

SP-005
Xiang Sha Liu Jun Pian

TEA-01 Cold Prevention Tea

 

LI-006
Shu Gan Pian

KI-006
Wu Ling Pian

 

SP-006
Bao He Pian

    TEA-02    Healthy Digestion Tea

 

LI-007
Xue Fu Zhu Yu Pian

KI-007
Ba Zheng Pian

 

SP-007
Gui Pi Pian

     DB-001         Da Bu Yin Wan

 

LI-008
Wen Dang Pian

   

SP-008
Shan Zha Jiang Zhi Pian

 

 

LI-009
Wen Jing Pian

       
 

LI-010
Long Dan Xie Gan Pian

       
 

LI-011
Du Huo Ji Sheng Pian

       

All Contents © 2001 by American Healing Technologies, Inc.
All Rights Reserved • info@ahtherbs.com